Examene de primire

HOTĂRÂREA nr. 120 29-30 ianuarie 2021

Acte necesare înscrierii la examen :

  • certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate
  • actul de identitate, în copie
  • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită
  • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original
  • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii
  • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică
  • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie
  • două fotografii tip legitimaţie ( buletin )
Noutăți