Pârlac Ana

Suceava, str.Mihai Viteazu nr.16, bl.16, sc.B,ap.3, tel.Tel.0766/444.702