Bîrsan Carmen

Suceava, str. Slatioara nr.6, bl.D3, sc.B, ap.9, tel.0740/975395