Balan Sandela

Suceava, str. C. Porumbescu, nr.1, bl.1, sc.C, ap.15, Tel.0769-688.059