Hotărâri 2010

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIABAROUL SUCEAVAHotărârea nr. 1 / 28.01.2010
Consiliul Baroului Suceava reunit în şedinţa din 28 ianuarie 2010 , luând în discuţie problema organizării conferinţelor de stagiu şi tematica acestora, în temeiul dispoziţiilor art. 53 lit.j din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Aprobă tematica conferinţelor de stagiu pentru anul 2010, cu următorul conţinut :
Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrarea şi accesul la justiţie (cauzele CEDO Weissman şi alţii vs. România; Iordache vs. România; Elena Negulescu vs. România) Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată.
Întâmpinarea şi cererea reconvenţională.
Şedinţa de judecată. Prima zi de înfăţişare. Încheierile. Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocaţi. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumţiile). Suspendarea judecăţii. Perimarea. Actele de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia). Cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocaţi. Durata rezonabilă a procesului civil în jurisprudenţa CEDO (cauzele CEDO Ispan vs. România; Farcaş şi alţii vs. România; Cârjan vs. România)
Principii fundamentale care stau la baza procesului penal în România. Principiul egalităţii armelor. Prezumţia de nevinovăţie şi sarcina probei. (cauzele CEDO Băcanu vs. România; Anghel vs. România);
Măsurile procesuale (măsurile preventive, măsurile de ocrotire, măsurile de siguranţă şi măsurile asiguratorii). Durata arestării preventive în jurisprudenţa CEDO (cauza CEDO Calmanovici vs. România);
Judecata în primă instanţă. Principii specifice. Reglementări generale. Judecata în prima instanţă: etapele procesuale ale judecăţii în prima instanţă, structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti;Art.2 Prezenta hotărâre se va afişa şi se va comunica avocaţilor stagiari, urmând a fi stabilite datele desfăşurării conferinţelor de stagiu de către coordonatorii acestei activităţi profesionale : av.Liliana Barabaş şi av. drd. Liviu Mihai
Consiliul Baroului SuceavaDecan, avocat Sorin Rusu                                                                                    ******

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIABAROUL SUCEAVA
HOTĂRÂREA NR. 2 /28.01.2010a Consiliului Baroului SuceavaConsiliul Baroului Suceava reunit în şedinţa din 28 ianuarie 2010 , luând în discuţie condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească avocatul îndrumător la data încheierii contractului de colaborare şi îndrumare profesională cu avocatul stagiar ce se va înscrie pe Tabloul avocaţilor stagiari ai Baroului Suceava, în temeiul dispoziţiilor art.53 al.2 lit. a coroborate cu cele ale art.288 al. 2 din Statutul profesiei :
HOTĂRĂŞTE
Se modifică condiţiile privind veniturile avocatului îndrumător, aşa cum au fost acestea stabilite prin deciziile nr. 38/10.12.2004 şi nr.89/2.04.2007 ale Consiliului Baroului Suceava, în sensul următor :Avocatul îndrumător trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :1. Să fie titular de cabinet cu un spaţiu corespunzător pentru asigurarea confidenţialităţii şi secretului profesional, atât pentru avocatul îndrumător cât şi pentru stagiar, colaboratori şi personalul auxiliar.2. Să aibă o vechime de minim 6 ani în calitate de avocat definitiv3. Să se bucure de o reputaţie profesională neştirbită.4. Să fi achitat la zi contribuţiile către Barou, filiala C.A.A. şi U.N.B.R.5. Să justifice încasări de 80.000 lei (venit brut) pe ultimele 12 luni, pentru fiecare stagiar.* În privinţa veniturilor nu trebuie să se constate o discrepanţă între media veniturilor din primele 9 luni ale anului de referinţă, raportate la veniturile realizate în ultimele 3 luni ale aceleaşi perioade de referinţă.* Discrepanţa este dată de o diferenţă mai mare de 5.000 lei între veniturile obţinute în primele 9 luni şi ultimele 3 ale anului de referinţă6. Să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimele 12 luni.Prezenta hotărâre întră în vigoare începând cu data de 1.02.2010Hotărârea poate fi atacată la Consiliul U.N.B.R. în temeiul art.63 lit.p din Legea nr.51/1995 şi a art.76 alin.1 din Statutul profesiei de avocat.
Consiliul Baroului SuceavaDecan, avocat Sorin Rusu
*******
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIABAROUL SUCEAVAHOTĂRÂREA NR. 3 /28.01.2010a Consiliului Baroului SuceavaConsiliul Baroului Suceava reunit în şedinţa din 28 ianuarie 2010 , luând în discuţie chestiunea revistei „Pro iure” publicată sub egida Baroului Suceava, în temeiul dispoziţiilor art.53 lit. j din legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

HOTĂRĂŞTE

1. Problema editării revistei „Pro Iure” va fi supusă, spre aprobare, Adunării Generale ordinare, faţă de împrejurarea potrivit căreia Consiliul Baroului nu-şi poate asuma răspunderea finanţării integrale a acestei publicaţii, existând deja un deficit financiar rezultat din editarea şi comercializarea publicaţiei menţionate2. Până la obţinerea unui eventual aviz favorabil din partea Adunării generale, se încuviinţează editarea numărului 5 din revista „Pro Iure”, însă în condi’iile unui tiraj limitat de maxim 100 de exemplare şi a stabilirii ferme a preţului de editare
Consiliul Baroului SuceavaDecan, avocat Sorin Rusu
******

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIABAROUL SUCEAVAHOTĂRÂREA NR. 4 /28.01.2010a Consiliului Baroului Suceava
Consiliul Baroului Suceava reunit în şedinţa din 28 ianuarie 2010 , luând în discuţie cererea formulată de doamna avocat Rodica Sălăgean pentru scutirea de plata taxei statuată prin dispoziţiile Deciziei nr. 76/2005 a Consiliului U.N.B.R. şi ale deciziei nr.129/2005 a consiliului Baroului Suceava

HOTĂRĂŞTE

În dezbaterea fondului problemei detaliat prin cererea menţionată, cu toate că nu se pune sub semnul îndoielii starea precară a sănătăţii la care se face referire şi în actul medical anexat, nu poate fi ignorată nici împrejurarea referitoare la faptul că petenta se află pentru a doua oară în această situaţie, beneficiind de scutirea menţionată în dispoziţiile art.4 al Deciziei 76/2005 a Consiliului U.N.B.R. în cursul anului 2008. .De asemenea, Consiliul Baroului apreciază că scutirea repetată de la plata acestei taxe de reînscriere ar echivala cu anularea propriei hotărâri referitoare la instituirea acestei obligaţii şi, pe de altă parte, ar fi de natură a genera un precedent nedorit.Pentru toate aceste considerente,Cu unanimitate de voturi se respinge ca neîntemeiată cererea de scutire privind plata taxei de reînscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exerciţiu al profesiei a doamnei avocat Rodica Sălăgean.
Consiliul Baroului SuceavaDecan, avocat Sorin Rusu
******

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIABAROUL SUCEAVA
HOTĂRÂREA NR. 5 /25.02.2010a Consiliului Baroului Suceava

Consiliul Baroului Suceava reunit în şedinţa din 25 februarie 2010, luând în discuţie problema legată de sărbătorirea zilei de 8 martie, în temeiul dispoziţiilor art.53 lit.v din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
HOTĂRĂŞTE
Se va aloca pentru celebrarea zilei de 8 martie 2010, suma de 20 de lei pentru fiecare dintre colegele avocat din Baroul Suceava.Sumele totale vor fi determinate în contextul în care în biroul Suceava sunt înscrise 105 avocate, în cadrul biroului Câmpulung Moldovenesc 17 avocate, în biroul Fălticeni 8 avocate, la biroul Gura Humorului 11 avocate , în cadrul Biroului Rădăuţi 29 avocate şi la Vatra Dornei 11 avocate.Sumele astfel calculate urmează a fi distribuite fiecărui birou teritorial, cu destinaţia menţionată, modalitatea concretă de utilizare rămânând la latitudinea fiecărui colectiv de avocaţi.De prevederile prezentei hotărâri va beneficia şi personalul angajat al Baroului Suceava.
Consiliul Baroului SuceavaDecan, avocat Sorin Rusu
                                                                                                                *****
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIABAROUL SUCEAVAHOTĂRÂREA NR. 6 /25.02.2010a Consiliului Baroului Suceava
Consiliul Baroului Suceava reunit în şedinţa din 25 februarie 2010, în temeiul dispoziţiilor art. 53 lit. K din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
HOTĂRĂŞTEArt.1 Desemnarea în calitate de avocat responsabil cu conducerea S.A.J. a doamnei avocat Oana Diaconiţa şi a doamnei avocat Mihaela Greţcan, în conformitate cu prevederile art.68/8 din Legea 51/1995Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată funcţionarului S.A.J. al Baroului Suceava, precum şi departamentului de coordonare a asistenţei judiciare din cadrul U.N.B.R.

Consiliul Baroului SuceavaDecan, avocat Sorin Rusu
                                                                                                             *****

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIABAROUL SUCEAVA
HOTĂRÂREA NR. 7 /25.02.2010a Consiliului Baroului Suceava

Consiliul Baroului Suceava reunit în şedinţa din 25 februarie 2010, luând în discuţie problema achiziţionării unui program legislativ mai performant decât cel utilizat în prezent la punctul de documentare din cadrul Baroului, în temeiul dispoziţiilor art.53 lit.v din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
HOTĂRĂŞTE
Se vor iniţia demersurile necesare pentru achiziţionarea unui program legislativ, sens în care este mandatat decanul baroului pentru obţinerea unei oferte avantajoase şi semnarea contractului de utilizare a noului program.

Consiliul Baroului SuceavaDecan, avocat Sorin Rusu
                                                                                                              ******
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIABAROUL SUCEAVA
HOTĂRÂREA NR. 8 /25.02.2010a Consiliului Baroului Suceava

Consiliul Baroului Suceava reunit în şedinţa din 25 februarie 2010, luând în discuţie necesitatea urgentă de efectuare a unor reparaţii la biroul de avocaţi Fălticeni, în temeiul dispoziţiilor art.53 lit.v din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
HOTĂRĂŞTE
Acceptarea ofertei de executare de lucrări de reparaţie la biroul de avocaţi din Fălticeni ( lucrări constând în remedierea acoperişului, schimbarea parchetului din birou şi văruirea pereţilor acestuia) depusă de S.C. Alex Real Construct S.R.L. Fălticeni.Se mandatează decanul Baroului pentru semnarea contractului de execuţie, cu obiecţiunea referitoare la dispoziţiile art. 4.4 din contract care nu se acceptă.Plata se va efectua integral după recepţia lucrărilor de către consilierul biroului din Fălticeni.

Consiliul Baroului SuceavaDecan, avocat Sorin Rusu
******

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIABAROUL SUCEAVAHOTĂRÂREA NR. 9 /22.04.2010a Consiliului Baroului Suceava

Consiliul Baroului Suceava reunit în şedinţa din 22 aprilie 2010, luând în discuţie problema selecţiei ofertelor primite in scopul perfectării contractului având ca obiect tipărirea şi difuzarea formularelor tipizate ( împuterniciri avocaţiale şi contracte de asistenţă juridică),  în temeiul dispoziţiilor art.53 lit.v din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
                                                                                                       HOTĂRĂŞTE
prorogarea selecţiei ofertelor pentru trimestrul  IV al anului în curs, justificat de împrejurarea potrivit căreia Hotărârea nr.725/2009 a Consiliului U.N.B.R. – ce impunea obligativitatea folosirii tipizatelor unice la nivel naţional – a fost modificată sub aspectul datei intrării în vigoare, respectiv 1 ianuarie 2011 în loc de 1 iunie 2010.

Consiliul Baroului SuceavaDecan, avocat Sorin Rusu
                                                                                                               *****